บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)


รายละเอียดในการสัมมนา


1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า


2. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 สินค้าคงเหลือ


3. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร


       - กิจการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานฯ


       - การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป


       - ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน


4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกรณี


       - นำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าไม่ผ่าน Q.C. ไปส่งเสริมการขาย


       - แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีสินค้าชำรุด สูญหาย เสียหาย เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่าย


          ทดลองใช้ สินค้าตัวอย่าง  สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ผลิตเสร็จแล้วใช้การไม่ได้


       - การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย


       - กรณีขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ใน Pack เดียวกันจะบันทึกบัญชีอย่างไร


       - กรณีสินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริง ซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยให้ในกรณีที่


         สินค้าบางตัวด้อยคุณภาพหรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร


       - การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสียหายเป็นต้นทุนสินค้า


       - เทคนิคการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกอย่างถูกกฎหมาย


       - กรณีจำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดต้องออกใบกำกับภาษีและกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี


5. แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง


6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ


         - รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่และสรรพากรยอมรับ


         - การบันทึกและการตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ


7. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร


         - การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (ส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร) ซึ่งสรรพากร 


            ถือเป็นการขายมีขั้นตอนอย่างไร


         - การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดและสรรพากรยอมรับ


         - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง


8. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า


         - เสื่อมคุณภาพ


         - ผลิตเสร็จใช้การไม่ได้หรือไม่ผ่าน Q.C. 


         - ชำรุดเสียหาย


9. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ


         - สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา


         - การตรวจแบบสุ่มตรวจ


         - อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock


         - ขั้นตอนการตัด Stock


         - ตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงานฯ


         - ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี


         - ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ


10. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ

วิทยากร


อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

LOGISTICS CONSULTANT

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า

การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 106
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 107
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)
รุ่นที่ 108
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,800+VAT196 = 2,996 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top