เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

-


สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาในโครงการนี้


ยอดขายที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะมีกำไรมากขึ้นเสมอไป หากการอนุมัติเครดิตหรือสินเชื่อทางการค้าไม่มี


ระบบหรือมาตรการที่รัดกุมพอ เมื่อลูกหนี้มีปัญหา นอกจากจะเก็บเงินไม่ได้ แล้วยังต้องสูญเสียสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย


การตัดไฟเสียแต่ต้นลมจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ศิลปะการติดตามหนี้ก็นับเป็นสิ่งที่สำคัญ


ไม่น้อยไปกว่ากันเพราะการเจรจาต่อรองที่พลาดนิดเดียวอาจทำให้หนี้สูญได้


รายละเอียดในการสัมมนา


การวิเคราะห์ลูกหนี้
เพื่ออนุมัติสินเชื่อ / เครดิตทางการค้า


1) ระบบประสานงานระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ - เครดิต ฝ่ายบัญชี - การเงิน ฝ่ายติดตามหนี้


    เพื่อความคล่องตัวและรัดกุมในการดำเนินงาน


2) การวิเคราะห์ลูกหนี้และประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อหรือเครดิต


3) กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการให้สินเชื่อหรือเครดิตแก่ลูกค้า


         - การให้เครดิต


         - การวิเคราะห์สินเชื่อหรือเครดิต


         - กำหนดเงื่อนไขของเครดิตหรือสินเชื่อ


         - วงเครดิตหรือสินเชื่อที่จะให้ลูกค้าแต่ละราย


         - ระยะเวลาที่จะให้เครดิตและเงื่อนไขส่วนลดเงินสด


กลยุทธ์การติดตามหนี้และเร่งรัดหนี้สิน


1) ขั้นตอนแต่ละขั้นของการติดตามหนี้เพื่อการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ


2) การจัดชั้นลูกหนี้เพื่อความรัดกุมและลดความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้


3) เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บและมาตรการกระตุ้นเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้เร็วขึ้น


4) สัญญาเตือนบอกเหตุว่าลูกหนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง


5) เทคนิคการแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่อเริ่มเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้


6) เทคนิคการเจรจาต่อรอง หาทางออกและข้อยุติให้กับลูกหนี้ที่ได้ผลและไม่เสียประโยชน์


7) การใช้โทรศัพท์ติดตามหนี้ หรือเร่งรัดหนี้สิน


8) แก้ปัญหาลูกหนี้ หนีหนี้ ย้ายที่อยู่ ผิดนัด บ่ายเบี่ยง เหนียวหนี้ มีอิทธิพลหรืออันธพาล


9) มาตรการขั้นเด็ดขาด ขั้นตอนทางกฎหมาย การสรุปและรวบรวมหลักฐานที่รัดกุมที่ลูกหนี้ดิ้นไม่หลุด

วิทยากร


อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 ประสบการณ์ :

ผู้จัดการสาขา,ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 85
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 86
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 87
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,800+VAT196 = 2,996 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top