บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:12ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:12ชม.)


สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาโครงการนี้


          
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนและละเอียดมากซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์


นักบัญชีต้นทุนต้องมีความรอบคอบและมีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี


เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบข้อมูลต้นทุน อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด


อย่างร้ายแรงของผู้บริหารได้


            สถาบันมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะทำให้นักบัญชีเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติ


ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจ


รายละเอียดในการสัมมนา


เนื้อหาสัมมนา วันแรก


1. ความรู้ที่ผู้จัดทำบัญชีต้นทุนควรทราบเพื่อการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพ


       - ความจำเป็นของบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ


       - ความหมายและการจำแนกประเภทต้นทุน


2. ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์


       - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)


       - ต้นทุนแรงงานทางตรง (Direct Labor)


       - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต (Factory Overhead)


3. ระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)


       - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต


       - ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ


4. ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing)


       - ลักษณะของต้นทุนช่วงการผลิต


       - ข้อแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนช่วงการผลิตและระบบต้นทุนงานสั่งทำ


       - การจัดทำงบหรือรายงานต้นทุนการผลิต


5. ปัญหาตัวอย่างเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์


เนื้อหาสัมมนา
วันที่สอง


1. ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs)


       - การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน


       - การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานแยกตามปัจจัยการผลิต


2. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร


3. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย


4. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ


5. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน

วิทยากร


อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 74
เริ่ม วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
 ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เอเซีย (ราชเทวี)
(ถ.พญาไท BTS สถานี ราชเทวี)
รุ่นที่ 75
เริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
 ถึง   วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม อาวานี เอเทรี่ยม กรุงเทพ (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี (ระยะทางจากสถานี MRT เพชรบุรี ถึง โรงแรมอวานีเอเทรี่ยม ประมาณ 900 เมตร)
รุ่นที่ 76
เริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
 ถึง   วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

5,700+VAT399 = 6,099 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 171 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top