เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)


ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ

(พร้อม ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี)

 

หัวข้อสัมมนา

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

1. ระบบ e-Tax Invoice by Email คือ…

2. อะไรคือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

3. อะไรคือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

4. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ใบลดหนี้ (Credit Note)

5. รูปแบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

     - ข้อมูลอิเล็กทรอนิกในรูปแบบ XML File ตามมาตรฐานฯ (ขมธอ.3-2560)

       หรืออื่นๆ และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

     - ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 เท่านั้นและประทับรับรองเวลา (Time Stamp)

       ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

6. ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

7. การขออนุมัติจัดทำและการแจ้งเปลี่ยนแปลง ส่งมอบ และเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

    (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

    by Email

8. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ด้วยระบบ

    e-Tax Invoice by Email

9. หน้าที่ของผู้ออกใบกำกับภาษี (Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

10. กระบวนการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ

    e-Tax Invoice by Email

     - การจัดทำและส่งมอบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

     - การเก็บรักษาและการตรวจสอบการประทับเวลา (Time Stamp)

     - การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย

     - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

11. ปัญหาจากการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

     - การส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ซื้อ ผู้รับบริการ

     - การตรวจสอบ ยืนยันการรับ-การส่ง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

     - การเก็บต้นฉบับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

     - การแก้ไข การยกเลิก การส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า

     - การขอคืนภาษีสำหรับผู้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

     - ยกเลิกใบกำกับภาษีกระดาษและออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

       หรือสลับกัน

     - ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขา

     - เปลี่ยนใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูป

 

แนวปฏิบัติ…ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี (แบบกระดาษ)

12. เงื่อนไขที่ต้องทราบและจุดรับผิดที่ต้องทำใบกำกับภาษี

13. รายการในใบกำกับภาษีเต็มรูป ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด

14. ปัญหาและแนวปฏิบัติ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี

15. ประเด็นต้องห้ามในการออกใบกำกับภาษี

16. เทคนิคการตรวจใบกำกับภาษี ที่ครบถ้วน ถูกต้อง

17. ปัญหาที่มักจะพบในการออกใบกำกับภาษี

     - ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ออกให้

     - ชำระหรือรับชำระด้วยเงินตราต่างประเทศ

     - เงินจอง เงินมัดจำ การคืนเงิน การจ่ายเพิ่ม ของแถม

     - การระบุวันที่ในใบกำกับภาษี กรณี เช็ค หรือ ใบโอนเงิน(Pay-in)

 

เทคนิค…การจัดทำรายงานและเก็บรักษาหลักฐาน เอกสารที่รัดกุม

18. ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ สำหรับผู้ประกอบการ

      ที่ออกทั้ง ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ (Tax Invoice) และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

19. ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ สำหรับ สำนักงานใหญ่ สาขา

      กรณีที่ออก ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

20. การเก็บรักษารายงาน ใบกำกับภาษีเอกสารอื่น

     ทั้งกรณี ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ (Tax Invoice) และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

วิทยากร


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

 กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 28
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)
(ปากซอยสุขุมวิท 5 / สถานี BTS นานา)
รุ่นที่ 29
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 30
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,800+VAT196 = 2,996 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)

  (รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top