ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมและสัมมนากับ บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด

ผู้มีประสบการณ์ในการจัดอบรมและสัมมนา ด้านการบัญชี-ภาษีอากร ด้านการจัดซื้อ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
13
พ.ย.
2563
เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
2
26
ก.ย.
2563
เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
3
13
มี.ค.
2563
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
4
13
มี.ค.
2563
เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA)
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
5
29
ส.ค.
2563
เจาะลึก ภาษีป้าย! สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นป้าย
  วิทยากร : คุณทวีชัย มีลาภ
  -
6
20
พ.ค.
2563
ปัญหาและแนวปฏิบัติ การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ล่าสุดบังคับใช้ 2563
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
7
18
มี.ค.
2563
เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
8
18
มี.ค.
2563
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
9
19
มี.ค.
2563
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
10
20
พ.ย.
2563
กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
11
21
มี.ค.
2563
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
12
24
ก.ค.
2563
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
  -
13
24
มี.ค.
2563
UPDATE มาตรฐานการบัญชี TAS,TFRS ฉบับปรับปรุง ที่ต้องจัดทำปี 2563 (การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
14
29
ก.ย.
2563
เทคนิคการทำบัญชีภาษีอากร (เคล็ดลับการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
15
25
มี.ค.
2563
บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
16
25
พ.ย.
2563
INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 มกราคม 2563)
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
17
26
มี.ค.
2563
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
18
27
มิ.ย.
2563
การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 / Warehousing, Stock Management and control 4.0 era
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
19
25
ก.ย.
2563
ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
20
18
ก.ค.
2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของธุรกิจ
  วิทยากร : คุณทวีชัย มีลาภ
  -
21
28
มี.ค.
2563
เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
  -

 บทความ

more

 ข่าวสาร

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
Scroll to Top